Regulamin sklepu internetowego New Men by J. Gałczyński

Regulamin Sklepu Internetowego

  NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie (30-716) ul. Przewóz 2, NIP 6793184468 Sklep prowadzony jest pod marką własną „ NEWMEN by J. Gałczyński”  

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Towarów przez NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie (30-716) ul. Przewóz 2, NIP 6793184468 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784456 NIP 6793184468 REGON 383266043 za pośrednictwem Sklepu internetowego www.newmen.eu.

2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Definicje: E-sklep – sklep internetowy prowadzony pod marką NEWMEN by J. Gałczyński, działający pod adresem www.newmen.eu., którego przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna prowadzona na odległość w zakresie odzieży męskiej i dodatków. Sklep internetowy udostępnia również usługi elektroniczne opisane w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca – NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784456, NIP 6793184468, REGON 383266043, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł. Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca-konsument korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach e-sklepu (w tym w szczególności poprzez założenie Konta).

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być w szczególności Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca- Konsument.

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (w określonych przez przepisy prawa wypadkach) zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będąca jednocześnie Przedsiębiorcą-Konsumentem.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca- konsument - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także wspólnik spółki cywilnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Definicję ustawową Przedsiębiorcy- konsumenta zawiera art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Konto Klienta - usługa elektroniczna dostępna za pośrednictwem e-sklepu, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem podanymi przez Kupującego, umożliwiająca dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach; aktywowane przez rejestrację.

Formularz rejestracji- formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Szybkie zakupy – opcja umożliwiająca zakupy w e-sklepie bez rejestracji Konta Klienta. Towar – dostępna w e-sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-krewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880).

Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu (SMS) informacji, w tym informacji handlowych, związanych z e-sklepem.

Polityka prywatności – informacje, dostępne w sklepie internetowym dotyczące zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach e-sklepu, mające na celu spełnienie przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://newmen.eu/pol-privacy-and-cookie-notice.html

Regulamin - niniejszy regulamin.  

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.newmen.eu. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług e-sklepu.

7. Korespondencję elektroniczną dotyczącą e-sklepu oraz reklamacji należy wysyłać na adres e-mail: sklep@newmen.eu natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2.

8. Klient e-sklepu musi posługiwać się w kontaktach z e-sklepem adresem korespondencyjnym na terytorium Polski.

9. Jeśli nie zostało to wyraźnie zastrzeżone, towary dostępne w e-sklepie są fabrycznie nowe. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne towarów sprzedawanych przez e-sklep jest Sprzedawca.

10. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

11. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.  

 

§ 2 Korzystanie ze e-sklepu, rejestracja w e-sklepie, warunki składania zamówień

1.Do korzystania z e-sklepu konieczne jest: komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenia multimedialne z dostępem do Internetu. zainstalowana przeglądarka internetowa; do poprawnego działania e-sklepu zaleca się stosowanie następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji min. 15, Internet Explorer w wersji min. 9, Opera w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4 z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. .

2. Korzystanie z e-sklepu przez Kupującego jest możliwe: po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Klienta w systemie e-sklepu, bez rejestracji i logowania, w opcji Szybkie zakupy.

3. Niezbędną czynnością procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem e-sklepu.

4. W trakcie korzystania ze strony internetowej e-sklepu, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej e-sklepu. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje te Sprzedawca zamieszcza w „Polityce cookies” dostępnej na stronie Sklepu internetowego www.newmen.eu.

5. Klient korzystający z e-sklepu jest zobowiązany do: ·         podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich,

·         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,

·       korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, ·         niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy,

·         korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami, ·         korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

·         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

6. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa §2 ust.5, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu, ze skutkiem natychmiastowym.

7. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta konieczne jest wykonanie przez Klienta następujących kroków: 1. Wypełnienia Formularza rejestracji 2. Zaakceptowania warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności 3. Kliknięcia pola ,,Zarejestruj konto”. W Formularzu rejestracji dla utworzenia Konta Klienta niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, login oraz hasło. Klient może podać dodatkowe dane takie jak numer karty rabatowej, których podanie nie jest niezbędne do utworzenia Konta Klienta. Rejestracja w systemie e-sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna, a usługa elektroniczna polegająca na utrzymywaniu Konta Klienta w e-sklepie jest świadczona przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu umożliwiającym aktywowanie Konta Klienta. Proces rejestracyjny zostaje zakończony w momencie otrzymania przez e-sklep potwierdzenia prawidłowej aktywacji Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej e-sklepu skompletować zamówienie (używając opcji "dodaj do koszyka"), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez użycie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podanie przyczyny, usunięcia Konta Klienta poprzez wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@newmen.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

9. W przypadku wyboru Szybkich zakupów, po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku bądź faktur oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy i metodę płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

11. Po otrzymaniu przez system e-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i nie stanowi przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.

12. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta e-sklepu. Jeśli zamówienie zostało złożone prawidłowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia.

13. Sprzedawcy przysługuje bezwzględne prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli: realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu awarii systemu komputerowego e-sklepu, dane podane przez Klienta są nieprawdziwe, adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Polski, Towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia, zamówienie nie zostało opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia

14. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych powyżej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Klienta w e-sklepie. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

15. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub w części z powodów określonych powyżej, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

16. Zamówienia są realizowane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności e-sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

19. Usługa elektroniczna w postaci Newsletter (e-mail, SMS) świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Newsletter, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Newsletter w następujący sposób:

·         poprzez zaznaczenie checkbox z oświadczeniem o treści: „Chcę otrzymywać E-mail Newsletter(możliwość późniejszej rezygnacji)” lub ,,Chcę otrzymywać  SMS Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji) w trakcie rejestracji Konta Klienta lub

·         poprzez zaznaczenie checkbox z oświadczeniem o treści: „Chcę otrzymywać E-mail Newsletter(możliwość późniejszej rezygnacji)” lub ,,Chcę otrzymywać  SMS Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji) w trakcie zakupów w e-sklepie bez rejestracji Konta Klienta (Szybkie zakupy);

·         poprzez stronę internetową e-sklepu pod adresem www.newmen.eu za pomocą wykonania kolejno następujących kroków: 1. Kliknięcie w dolnej części strony internetowej ,,Newsletter” 2. Wpisania w puste pole obok słów ,,NEWSLETTER Wpisz swój adres e-mail i kliknij odpowiedni przycisk, aby zapisać się lub wypisać z naszego newslettera.” adresu poczty elektronicznej oraz imienia 3. Zaznaczenie checkbox obok oświadczenia ,, Chcę otrzymywać E-mail Newsletter. Klikając w “Zapisz się” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.” 4. Kliknięcia ,,Zapisz się”. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS, informacji marketingowych dotyczących Towarów Sprzedawcy, w szczególności informacji o kodach rabatowych na Towary, akcjach promocyjnych lub rabatowych, konkursach, wydarzeniach, właściwościach Towarów lub nowych Towarach wprowadzanych do oferty e-sklepu. Usługa Newsletter jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

·         wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@newmen.eu, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Klient otrzymuje Newsletter lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;

·         samodzielne wpisanie się z Newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail i imienia na stronie internetowej https://newmen.eu/newsletter.phpw i kliknięcie w pole „Wypisz się”

·         po zalogowaniu się do Konta Klienta i oznaczeniu opcji otrzymywania Newslettera.  

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Na stronie internetowej e-sklepu znajdują się informacje o właściwościach danego towaru, jego cenie oraz składzie. Informacje podane na stronie internetowej e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Należy je rozumieć jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca zapewnia Kupującemu udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje obejmują w szczególności:

·         główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Kupującym;

·         dokładne dane identyfikujące Sprzedawcę;

·         adres siedziby Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;

·         adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres siedziby Sprzedawcy;

·         łączną cenę za Towar wraz z podatkami;

·         koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

·         sposób i termin zapłaty;

·         sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedura rozpatrywania reklamacji;

·         sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

·         koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, które ponosi Kupujący oraz koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

·         brak prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okoliczności, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

·         obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

·         istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

·         minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży;

·         możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

3. Kupujący akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę równe jest zawarciu prawnie skutecznej Umowy sprzedaży i rodzi po stronie Kupującego obowiązek zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji dokonanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

5. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Towarów oraz koszt wysyłki towarów jeśli nie odbiera ich osobiście. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  

 

§ 4 Ceny Towaru, warunki płatności

1. Dla poszczególnych Towarów prezentowana jest w e-sklepie cena brutto wyrażona w złotych polskich (PLN) obejmującą należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce bez kosztów dostawy.

2. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprze-dawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Płatności realizowane są w formie wybranej przez Kupującego: płatność elektroniczna – w e-sklepie wykorzystywany jest system płatności First Data, do którego Kupujący zostaje przekierowany w celu dokonania płatności. System First Data obsługuje bezpieczne transakcje: karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia, inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać. płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dniem płatności jest uznanie kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy, w salonie NEWMEN by J. Gałczyński gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru jeśli taką opcję wybierze Klient, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności.

4. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Kupujący dokonał wyboru "płatność za pobraniem". Sprzedawca zastrzega, iż brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia bez konsekwencji dla Sprzedawcy.  

5. Klient jako dowód zakupu otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT, który jest dostarczany wraz z zamówieniem bądź przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. (zgodnie z wyborem dokonanym podczas składania zamówienia). 6. Jeśli Klient posiada Konto Klienta, może pobrać paragon fiskalny lub fakturę VAT, wystawione w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNE ŚRODKI / Zrealizowane”.

§ 5 Wysyłka i odbiór Towarów

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy wysyłki Towarów:

·         przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem InPost lub UPS po wcześniejszej przedpłacie;

·         przesyłka kurierska odbierana przez Kupującego w paczkomacie, po wcześniejszej przedpłacie;

·         odbiór osobisty w jednym z salonów Kupującego; lista punktów odbiorów osobistych znajduje się pod adresem: https://newmen.eu/SIEC-SKLEPOW-NEWMEN-cterms-pol-39.html

2. Wysyłka zamówionych Towarów realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia zapłaty całości ceny przez Klienta, a w przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka towarów poza granice Polski tylko za indywidualnym uzgodnieniem z Klientem.

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy do Klienta lub salon NEWMEN by J. Gałczyński, w którym Klient dokonał osobistego odbioru zamówionego towaru.

5. Koszty dostaw są każdorazowo określane w serwisie internetowym e-sklepu przy złożeniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy i są one uzależnione od wybranej prze Kupującego sposobu wysyłki oraz płatności.

6. Jeżeli wartość zamówionych przez Kupującego Towarów przekracza kwotę 250,00 zł Sprzedawca pokrywa koszty dostawy zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Kupującego, dostępnym w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępni Kupującemu kody rabatowe powodujące obniżenie ceny Towarów i w rezultacie zastosowania takiego kodu rabatowego wartość zamówionych Towarów spadnie poniżej 250,00 zł, koszty dostawy Towarów pokrywa Kupujący.  

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi oraz Przesiębiorcy-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 14 niniejszego paragrafu.

2. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej poprzez złożenie we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży: ⦁ w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: NEW MEN Sklep internetowy, ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków. ⦁ w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@newmen.eu

3.W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Odstępując od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią dowodu zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, następującego po dniu potwierdzenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta odbioru Towaru.

7. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument

8. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

9. W przypadku, gdy prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży realizuje Przedsiębiorca- konsument, Sprzedawca po zaakceptowaniu zwrotu Towaru wystawi fakturę korygującą. Przedsiębiorca - konsument zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej e-mail, na który Sprzedawca wyśle fakturę korygującą. W przypadku, gdy Przedsiębiorca- konsument nie wskaże wyraźnie adresu poczty elektronicznej e-mail, na jaki chce otrzymać fakturę korygującą, Sprzedawca wyśle fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej e-mail, jakim posługiwał się Przedsiębiorca- konsument w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Przedsiębiorca- konsument obowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy otrzymanie faktury korygującej poprzez przesłanie zwrotnie wiadomości elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania przez Przedsiębiorcę- konsumenta faktury korygującej jest wiadomość zwrotna od Przedsiębiorcy- konsumenta, potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej.

10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien obchodzić się z Towarem i sprawdzać go z należytą starannością. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania pierwszego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

11. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do Towaru, jeżeli podobne Towary są zazwyczaj wystawiane w sklepach stacjonarnych bez opakowania. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Towar jest zwracany.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta przy zakupie Towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

13. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument przy zakupie Towaru, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednak w przypadku gdy Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności „za pobraniem”, zwrot kwoty Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta rachunek bankowy.

14. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku: ·         Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. ·         Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta.

15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość – uregulowane jest w Ustawie o prawach konsumenta.

16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy-Konsumenci.

17. W przypadku Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy- Konsumenci, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży opisane w niniejszym paragrafie jest wyłączone.

 

§ 7 Reklamacje

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych.

2.Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

3 W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Towar ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji. Fomularz reklamacji znajduje się na podstronie: https://newmen.eu/Odstapienie-od-umowy-reklamacje-cterms-pol-21.html.

5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail Klienta lub numer telefonu, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia (dowód zakupu towaru), wskazanie żądania Klienta i okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Reklamacje należy składać korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@newmen.eu.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca- konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Czas potrzebny na uzupełnienie danych do reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 7 pkt 10.

12. W terminach określonych w § 7 pkt 11 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, nie dotyczy to Przedsiębiorców-Konsumentów.  

 

§ 8 Zamówienia niezrealizowane

1.Po upływie 21 dni wszystkie zamówienia niezrealizowane z przyczyn nie leżących po stronie sklepu wracają do sprzedaży, zostają one anulowane, jeśli zamówienie posiadało zaksięgowaną wpłatę, zostanie ona zwrócone klientowi w formie ustalonej z klientem.

§ 9 Gwarancja

1. Niektóre Towary oferowane w e-sklepie objęte są gwarancją, której udziela producent (gwarant).

2. Zasady oraz szczegóły procedury gwarancyjnej zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej przez gwaranta do Towaru objętego gwarancją.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z e-sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje "Polityka prywatności", zamieszczona na stronie e-sklepu.  

 

§ 11 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia zawarte w §10 Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami- konsumentami, tj. Kupujących będących przedsiębiorcami lub zawierających Umowę sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy umowa ta ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu rzeczy (faktury VAT lub paragonu fiskalnego).

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w ciągu siedmiu (7) dni i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni od jej wykrycia, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni po jej stwierdzeniu.

7. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyżej zakreślonym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądania za nieuzasadnione.

8. Koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca wydania ponosi Przedsiębiorca.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.  

 

§ 12 Zmiany Regulaminu

O zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie e-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze e-sklepu.    

§13 Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu www.newmen.eu, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie.  

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania e-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail: sklep@newmen.eu.

2. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie (adres: ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków).

3.We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd dla adresu: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych.

5.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem e-sklepu, mogą być składane z tytułu:

·         niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kupującego,

·         niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.

7. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2022.

pixel