Regulamin Klubu Klienta New Men

§ 1 Definicje

Niżej wymienione pojęcia, występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego, mają następujące znaczenie:

KKNM – Klub Klienta New Men, jest to skrótowa nazwa programu lojalnościowego;

New Men– jest to skrótowa nazwa NEW MEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784456, NIP: 6793184468, REGON: 383266043, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł.

Organizator KKNM – New Men;

Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta New Men

Program – program lojalnościowy pod nazwą Klub Klienta New Men, organizowany przez New Men;

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Konto Uczestnika KKNM – konto w systemie komputerowym New Men przypisane do indywidualnego Uczestnika, posiadające rejestr transakcji wraz z przyznanymi Przywilejami z tytułu udziału w Programie (w szczególności wysokość przyznanego / naliczonego rabatu), jak też historię korespondencji marketingowej, np. newsletter, SMS, MMS, e-mail;

Deklaracja Przystąpienia do KKNM – formularz zgłoszeniowy Klubu Klienta New Men służący do rejestracji w Programie, w wersji elektronicznej na stronie https://newmen.eu/ (w przypadku wprowadzenia takiej możliwości);

Przywileje – świadczenia wskazane w Regulaminie przyznawane przez New Men Uczestnikom z tytułu udziału w Programie;

Sklep Internetowy New Men – Sklep internetowy prowadzony pod marką (znakiem towarowym) New Men, działający na stronie https://newmen.eu/,

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta New Men.
 • Organizatorem Programu jest New Men.
 • Program skierowany jest do Klientów dokonujących zakupów Sklepie internetowym działającym na stronie https://newmen.eu/
 • Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu Przywilejów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, oraz przekazywanie informacji o charakterze marketingowym, np. w formie newsletterów, SMS-ów, MMS-ów, e-maili.
 • Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3 Przystąpienie do Programu

 • Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz wypełniła Deklarację Przystąpienia do KKNM.
 • Klienci mogą przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do KKNM w Sklepie internetowym (w przypadku wprowadzenia takiej możliwości).
 • Klient wypełnia Deklarację Przystąpienia do KKNM danymi osobowymi oraz kontaktowymi.
 • W celu przystąpienia do Programu i korzystania z jego Przywilejów Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia wszystkie z poniższych warunków:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, co zostało potwierdzone w Deklaracji Przystąpienia do KKNM;
  • spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie;
  • podała w Deklaracji Przystąpienia do KKNM: imię i nazwisko oraz jeden z określonych w Deklaracji sposobów kontaktu (tj. adres e-mail albo numer telefonu) oraz wyraziła w Deklaracji zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Deklaracji i wynikających z działań Uczestnika w KKNM w celach związanych z prowadzeniem i realizacją Programu;
  • zapoznała się z informacjami o ochronie danych osobowych zawartymi w Deklaracji Przystąpienia do KKNM i fakt ten w niej potwierdziła.
 • Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jak również zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego New Men, tj. w celu przekazywania informacji o promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach New Men z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Ponadto Klient może wyrazić zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, danych osobowych dla celów związanych z przyznawaniem rabatu oraz wyborem ofert specjalnych dla Klienta.
 • Właściciele, członkowie władz, pracownicy, współpracownicy Organizatora lub Sklepów New Men nie mogą przystąpić do Programu.
 • Niezwłocznie po wypełnieniu i przekazaniu Deklaracji Przystąpienia do KKNM Uczestnikowi zostaje założone konto w systemie komputerowym New Men.
 • Na koncie Uczestnika zapisywane są dane Uczestnika podane w Deklaracji Przystąpienia do KKNM i wszelkie ich zmiany, a także rejestrowane są zakupy Uczestnika z powołaniem się na uczestnictwo w KKNM, przyznane Przywileje z tytułu udziału w Programie (w szczególności wysokość przyznanego / naliczonego rabatu), jak też historia korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e- mail).
 • W ramach Programu nie są wydawane karty członkowskie.

§ 4 Przywileje i komunikacja z

Uczestnikami Programu

 • Uczestnictwo w Programie zapewnia Uczestnikowi Przywileje wskazane poniżej w Regulaminie.
 • W ramach Przywilejów Uczestnikowi przysługuje rabat, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 • Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
 • Uczestnictwo w Programie obejmuje ponadto przekazywanie Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach Sklepów New Men, w tym ofertach specjalnych, a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez New Men. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje za pomocą podanego przez niego sposobu komunikacji.
 • Przesyłanie informacji handlowych, w tym o promocjach, ofertach, produktach, a także o wydarzeniach i akcjach organizowanych przez New Men na podany adres e-mail, a także na podany numer telefonu, wymaga zgody Uczestnika zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Używanie przez New Men telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu lub innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem podanego adresu e-mail, jak i numeru telefonu, wymaga zgody Uczestnika zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 • Przesyłanie Uczestnikowi jakichkolwiek informacji handlowych oraz informacji wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego na podany adres e-mail lub numer telefonu może nastąpić, jeżeli Uczestnik wyraził obie zgody, o których mowa w ust. 5. i ust. 6. niniejszego paragrafu, co do podanego sposobu komunikacji.
 • Jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę, działania obejmująceprzyznawanie rabatu oraz wybór ofert specjalnych dla Uczestnika mogą być dokonywane w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania danych osobowych Uczestnika przez system informatyczny bez udziału człowieka.
 • Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w Deklaracji Przystąpienia do KKNM.

§ 5 Rabat procentowy w Klubie Klienta

  New Men
 • Warunkiem uzyskania przez Uczestnika prawa do stałego rabatu na zakupy produktów w Sklepie internetowym New Men jest dokonanie zakupu lub zakupów dowolnej liczby produktów lub usług w Sklepie Internetowym New Men.
 • Naliczanie punktów i progi rabatów w KKNM w New Men. Uczestnik, dokonując zakupu produktów w Sklepie Internetowym New Men, za każde wydane jednorazowo 50 zł otrzymuje 1 punkt. Za dodanie komentarza pod produktem zostanie przyznany dodatkowy 1 punkt.
 • Po uzyskaniu przez uczestnika odpowiedniej ilości punktów uzyskuje on w ramach poszczególnych progów następujące uprawnienia:
  • Próg pierwszy za zebranie 5 000 punktów od pierwszych zakupów w Sklepie Internetowym New Men, uczestnik dostaje stały rabat w wysokości 5 % na zakupy wszystkich produktów (z wyłączeniem produktów określonych w §5 ust. 10 Regulaminu) na Stronie Internetowej New Men,
  • Próg drugi za zebranie 10000 punktów od pierwszych zakupów w Sklepie Internetowym New Men, uczestnik dostaje stały rabat w wysokości 10% na zakupy wszystkich produktów (z wyłączeniem produktów określonych w §5 ust. 10 Regulaminu) na Stronie Internetowej New Men,
  • Próg trzeci za zebranie 15000 punktów od pierwszych zakupów w Sklepie Internetowym New Men, uczestnik dostaje stały rabat w wysokości 15 % na zakupy wszystkich produktów(z wyłączeniem produktów określonych w §5 ust. 10 Regulaminu) produktów na Stronie Internetowym New Men,
 • Klient ma możliwość zbierania na swoim koncie kwot potrzebnych do uzyskania rabatu w Sklepie internetowym.
 • W celu wliczenia wartości koszyka zakupu dokonanego w Sklepie internetowym do Konta Uczestnika KKNM Klient w polu „Uwagi” musi wpisać informację „Klub Klienta New Men”.
 • Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Uczestnik może wykorzystać przyznany rabat w tylko w Sklepie Internetowym New Men,
 • Rabaty nie łączą się z innymi rabatami wynikającymi z promocji, przecen, wyprzedaży, akcji marketingowych itp.
 • Rabaty nie łączą się z innymi rabatami wynikającymi z promocji, przecen, Rabatom nie podlegają wszystkie produkty z usługi krawiectwo na miarę.
 • Punkty mogą być zbierane tylko przez uczestnika i wyłącznie na jego konto. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 • Z programu lojalnościowego można korzystać przy zakupach internetowych. W trakcie zakupów punkty przyznawane są za każde wydane 50 zł. Już przy pierwszych zakupach użytkownicy mogą zdobyć 5 punktów przez zapisanie się do newslettera.
 • Przy zwrocie produktów, punkty będą odejmowane od konta klienta.

§ 6 Ustanie uczestnictwa w Programie

 • Ustanie uczestnictwa w Programie następuje w poniższych przypadkach:
  • rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie, w tym w następstwie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia i realizacji Programu;
  • wykluczenia Uczestnika z Programu;
  • zakończenia Programu.
 • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 • W celu rezygnacji Uczestnik musi poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie jednym z podanych niżej sposobów:
 • poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na firmowy mail zawarty na stronie- New Men;
 • poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: Przewóz 2, 30-716 Kraków, Polska
 • Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia i realizacji Programu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
 • Przystępując do Programu, Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w Programie. Aktywne uczestnictwo oznacza dokonywanie zakupów produktów w Sklepie Internetowym New Men ze wskazaniem uczestnictwa w Programie przynajmniej jeden raz w ciągu 3 kolejnych lat.
 • Organizator wyklucza Uczestnika z Programu w przypadku, gdy Uczestnik nie dokona zakupu produktów w Sklepie Internetowym New Men (ze wskazaniem uczestnictwa w Programie) w ciągu 3 kolejnych lat, co jest równoznaczne z usunięciem konta Uczestnika KKNM. Organizator KKNM zawiadamia Uczestnika o zamiarze wykluczenia z Programu i usunięcia konta Uczestnika KKNM podanym przez Uczestnika kanałem komunikacji na 30 dni przed likwidacją konta.

§ 7 Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące Programu Uczestnik może złożyć w formie:
  • pisemnej, na adres: New Men- Przewóz 2, 30-716 Kraków, Polska
  • telefonicznej, pod numerem tel.:503 408 758;
  • mailowej, na adres: klubklientanewmen@eu
 • New Men jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od kolejnego dnia po jej złożeniu) i poinformować Uczestnika o jej uznaniu lub o przyczynach jej nieuwzględnienia listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy lub drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 • Przy składaniu reklamacji New Men zaleca podanie danych kontaktowych , tj. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 • Uczestniczenie w Programie w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Uczestnika Programu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych).
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.
 • Z Administratorem można się kontaktować:
  • listownie, na adres :New Men ., ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, Polska
  • mailowo, na adres: klubklientanewmen@eu
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Uczestnika Programu, podane w Deklaracji Przystąpienia do KKNM i wynikające z jego działań w KKNM przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji programu lojalnościowego Klub Klienta New Men, tj. w celach:
 • przyznania Przywilejów;
 • rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji Uczestnika;
 • marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach New Men, w tym ofertach specjalnie wybranych dla Uczestnika (w tym dostępnych tylko dla Uczestników Programu) poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS, MMS.
 • Dane osobowe Uczestnika, podane w Deklaracji Przystąpienia do KKNM i wynikające z jego działań w KKO, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów New Men na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu:
  • ustalenia, dochodzenia i obrony przeciwko roszczeniom Uczestnika z tytułu uczestnictwa w KKNM (np. z tytułu rabatu) lub działań KKNM;
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Organizatora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów prace rozwojowe w systemach informatycznych New Men;
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
  • wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Uczestników.
 • Dane osobowe Uczestnika Programu przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z tytułu Programu. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli Uczestnik się na to zgodzi i według uznania Uczestnika. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w Deklaracji Przystąpienia do KKNM nie powoduje dla Uczestnika żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:
  • skorzystania z Przywilejów Programu (rabatu) lub otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla Uczestników Programu) poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy lub
  • realizacji innych uprawnień wynikających z Programu, np. reklamacji.
 • Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być udostępnione przez New Men:
  • pracownikom i współpracownikom New Men, którzy muszą mieć dostęp do danych Uczestników, aby móc wykonywać zobowiązania New Men wynikające z KKNM;
  • podmiotom przetwarzającym w imieniu New Men dane osobowe Uczestnika i uczestniczącym w wykonywaniu Programu, tj.:
  • podwykonawcom wspierającym New Men w prowadzeniu i realizacji Programu, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi
  • agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów New Men lub organizacji akcji marketingowych;
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne New Men lub udostępniającym New Men narzędzia teleinformatyczne;
  • podmiotom świadczącym New Men usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; - innym administratorom będącym:
  • agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze KKNM,
  • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
 • Dane osobowe Uczestnika Programu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie (tj. do czasu rezygnacji przez Uczestnika z Programu, wykluczenia Uczestnika z Programu, zakończenia Programu). Po upływie wskazanego wyżej okresu dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Administratora przez czas, w którym Uczestnik może dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w KKNM (np. z tytułu rabatu) lub działań KKNM, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 6 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie tych roszczeń.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania:
  • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia danych osobowych;
  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
 • Uczestnik Programu może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w Deklaracji Przystąpienia do KKNM bez podawania przyczyn. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
  • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (tj. wobec przekazywania Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.
 • Administrator ma obowiązek udzielenia Uczestnikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-10, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Uczestnika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 • Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Uczestnika, o których mowa w punkcie 8-11 i wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Uczestnika o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 • Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Uczestnika, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić Uczestnika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 • Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu, lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, których dokonał w wykonaniu żądania Uczestnika, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Uczestnika. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 • Na żądanie Uczestnika Administrator informuje Uczestnika o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratorowi.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Organizator KKNM może dokonać zmian niniejszego Regulaminu. W sytuacji dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników podanym przez każdego z Uczestników kanałem komunikacji co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Ponadto Organizator umieści stosowną informację o zmianach Regulaminu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich punktach sprzedaży objętych działaniem Programu.
 • W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w KKNM poprzez przesłanie Organizatorowi wypowiedzenia w okresie przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Powyższe nie narusza prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w KKNM w każdym czasie i bez podawania powodów.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia 1.07.2023 w nim wskazanego.
 • Organizator KKNM może zawiesić lub zakończyć Program. W takiej sytuacji Organizator co najmniej 30 dni przed planowaną datą zawieszenia / zakończenia Programu poinformuje o tym Uczestników podanym przez każdego z Uczestników kanałem komunikacji. Ponadto Organizator KKNM umieści stosowną informację o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich punktach sprzedaży objętych działaniem Programu.
 • Zawieszenie lub zakończenie Programu lub wykluczenie Uczestnika z udziału w Programie lub rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Programie, a także zmiana Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika do chwili zawieszenia / zakończenia Programu lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie lub rezygnacji z udziału w Programie lub zmiany Regulaminu.
 • Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora (www.newmen.eu),oraz w siedzibie Organizatora. Może być także przekazana na każdy indywidualny wniosek Uczestnika.
 • Regulamin nie narusza przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących na terenie Polski. W razie jakiejkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 • Niniejszy Regulamin w wersji jak wyżej obowiązuje od dnia 1.07.2023 r., kiedy to miała miejsce jego ostatnia zmiana
pixel