REGULAMIN KONKURSU„JESTEŚ FAJNY? WYSOCY”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu „JESTEŚ FAJNY? WYSOCY” są: Salony Firmowe Jerzy Gałczyński FPH „New Men” ZPChr (dalej: Organizator).
 2. Konkurs „JESTEŚ FAJNY? WYSOCY” zwana dalej KONKURSEM obowiązuje od dnia 08.04.2019r. z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
 3. Konkurs obowiązuje w salonach stacjonarnych New Men Style oraz na sklep.newmen.eu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.1, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie „JESTEŚ FAJNY? WYSOCY” w ramach konkursu klient przekaże pracownikowi salonów firmowych Firmy New Men lub prześle na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoje dane antropometryczne związane ze wzrostem, podane w centymetrach.
 5. Konkurs ma charakter otwarty.
 6. Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności marki New Men by J. Gałczyński i jej wsparcie marketingowe.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami Regulaminu i jego akceptacją.

§2

Warunki i zasady udziału w konkursie

 1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 08.04.2019 do 08.06.2019 do godz. 23:59 – decyduje data wpływu zgłoszenia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Konkursu „JESTEŚ FAJNY? WYSOCY” przekażę swoje dane antropometryczne weźmie udział w losowaniu nagrody.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1; dostępny na stronie www.newmen.eu/konkursy) lub wypełnienie go w salonie. Formularze zgłoszeniowe wypełnione błędnie lub niepełne muszą zostać poprawione w terminie dwóch dni od daty poinformowania przez Organizatora. Formularze mają zostać przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

Nagroda

 1. Konkurs będzie premiowany nagrodą dla najwyższych uczestników w formie vouchera:
  • 1 miejsce: garnitur w usłudze KRAWIECTWO NA MIARĘ;
  • 2 miejsce: koszula;
  • 3 miejsce: krawat lub muszka;
 2. Nagrody zostaną przyznane wraz z kwotą przeznaczoną na sfinansowanie 10% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota, o której mowa w zdaniu powyższym, zwiększa wartość nagród. Kwota podatku zostanie potracona i pobrana przez Organizatora, jako płatnika podatku, przed wydaniem nagród Uczestnikom, co oznacza, że nie zostanie wydana Uczestnikom.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych podanych przez Uczestnika, miejsca zamieszkania/zameldowania i/lub innych danych – uniemożliwiających przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu. W wypadku braku możliwości przekazania nagrody zwycięzcy konkursu z przyczyn określonych powyżej Organizator przekaże nagrodę innemu wybranemu uczestnikowi.
 4. 4. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest zgłoszenie się do Centrali Organizatora; ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków w celu potwierdzenia prawidłowości podanych danych antropometrycznych, które będą komisyjne zmierzone i zweryfikowane przy użyciu skanera ciała 3D. Przed rozwiązaniem konkursu kandydaci spełniający kryteria będą poinformowani drogą emailową lub telefoniczną w celu ustalenia dogodnego terminu do dokonania pomiaru jego sylwetki. Warunkiem otrzymania nagrody jest wyrażenie zgody na sesję zdjęciową w uszytym stroju dla zwycięzcy i zgoda na rozpowszechnianie jego wizerunku jako laureata nagrody na wszelkich nośnikach reklamowych.
 5. Sesja zdjęciowa odbędzie się we wskazanym miejscu i czasie przez Organizatora. Uczestnik musi wybrać jeden z trzech terminów sesji podanych przez Organizatora Konkursu, udział w sesji jest obligatoryjny.
 6. O wynikach konkursu zadecyduje Komisja w składzie: właściciel Organizatora, dyrektor operacyjny, kierownik Działu Zamówień, mobilny koordynator sprzedaży.
 7. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie i/lub emailowo na dane w formularzu zgłoszeniowym 30 dni roboczych po dacie zakończenia konkursu.
 8. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia wyników. Warunkiem odebrania nagrody jest uczestnictwo w sesji zdjęciowej upamiętniającej Konkurs oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych przez Organizatora.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.newmen.eu oraz w mediach społecznościowych. Organizator ma prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku braku osób spełniających oczekiwania Organizatora.
 10. Organizator nabywa wszelkie prawa autorskie do zdjęć z chwilą wręczenia nagrody.

§4

Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach stacjonarnych Organizatora oraz na sklep.newmen.eu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach stacjonarnych Organizatora.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), lecz stanowi przyrzeczenie publiczne regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „JESTEŚ FAJNY? WYSOCY” przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z pózn. zmianami). Podanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, lub w rozumieniu prawa cywilnego.

Załącznik nr 1

 

Nr sklepu …………………  
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………
Adres e-mail (DRUKOWANYMI LITERAMI)*: …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………
Wzrost podany w cm: …………………………………………………………………………
  Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno- Handlowa NEW MEN z siedzibą w Krakowie ul. Przewóz 2 moich wyżej wymienionych danych antropometrycznych oraz osobowych w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego w celach związanych z wzięciem udziału w Konkursie „Jesteś Fajny?”, w szczególności wysyłania informacji handlowej, ofert, regulaminów, reklamacji itp. środkami komunikacji elektronicznej.
  Zgodę wyrażam dobrowolnie i wiem, że zgodnie z art.24 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  Informujemy, że Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa NEW MEN z siedzibą przy ul. Przewóz 2 w Krakowie. Celem zbierania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie „Jesteś fajny?” w szczególności wysyłania informacji handlowych (ofert, regulaminów, reklamacji, promocji itp.) środkami komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu „Jesteś fajny?”. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia programu lojalnościowego lub wycofania zgody.Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data i miejscowość …………………. czytelny podpis Klienta……………………………………………………….
* dane obowiązkowe