REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w Jerzy Gałczyński Firmie Produkcyjno Handlowej NEW MEN Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie przy ul. Przewóz 2 zwanego dalej Organizatorem.

§ 1

Definicje

Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie:

 1. Program Lojalnościowy – program stworzony przez Organizatora w ramach którego Klienci będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek lub innych świadczeń dodatkowych w salonach firmowych marki „NEW MEN Style”

 2. Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin;

 3. Karta Klienta – karta zawierająca oznaczenie marki Organizatora, czytelny podpis imieniem oraz nazwiskiem Klienta, kod kreskowy oraz numer Karty, stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta
  w Programie Lojalnościowym wydawana Klientom przez Organizatora nieodpłatnie, według jego uznania. Karta klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową czy kredytową oraz nie podlega zbyciu i dziedziczeniu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraty karty o ile Klient nie zawiadomił o tym Organizatora skutecznie – zwrotne potwierdzenie zgłoszenia.

 4. eKarta Klienta – plik cyfrowy zawierający w zapisie kod kreskowy przypisany do Klienta. eKarta wysyłana jest na życzenie Klienta pod wskazany numer jego telefonu komórkowego i zastępuje Kartę Klienta. Klient zapisuje eKartę w folderze fotografii i okazuje kod przed zakupem do zeskanowania czytnikiem w sklepie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty urządzenia (telefon, smartfon itp.) lub utraty pliku zawierającego identyfikacyjny kod kreskowy.

 5. Klient – osoba fizyczna, która w chwili składania wniosku o wydanie karty ukończyła 18 lat i której Organizator wyda Kartę po złożeniu przez nią właściwie wypełnionego i podpisanego wniosku.
  Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Programie Lojalnościowym może wziąć udział także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie karty.

 6. Wniosek – oznacza formularz o przystąpienie do programu wg wzoru, który po jego wypełnieniu
  i podpisaniu przez Klienta stanowi podstawę do wydania karty uprawniającej do korzystania
  z oferty Programu Lojalnościowego. Wzór wniosku jest wydawany przez Organizatora w jego salonie firmowym, a jego ewentualna zmiana w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego nie stanowi zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego.

 7. Zniżka lub inne świadczenie dodatkowe – oznaczają jednorazową zniżkę lub punkty naliczone na konto Klienta w związku z nabyciem przez niego towarów lub usług, zgodnie z Regulaminem. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania nagrody. Ilość punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych towarów lub usług określona zostaje w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 8. Konto Klienta – oznacza indywidualne konto utworzone w panelu dla Klienta na stronie www.newmen.eu dla potrzeb informacyjnych o ilości zebranych punktów i uzyskanych rabatów. Do Konta Klienta przypisany jest indywidualny LOGIN utworzony przez Klienta na wniosku o przystąpienie do programu.

 9. Salony firmowe – oznaczają placówki handlowe Organizatora prowadzone pod marką

NEW MEN STYLE” objęte Programem Lojalnościowym. Wykaz salonów znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.newmen.eu

 1. Sklep internetowy – oznacza witrynę internetową przez którą prowadzona jest sprzedaż towarów oferowanych na niej przez Organizatora http://newmenshoponline.pl/

 2. Towary lub usługi – oznaczają towary lub usługi, których nabycie objęte jest udzieleniem zniżki lub innym świadczeniem dodatkowym

§ 2

Zasady ogólne

  1. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami oraz przecenami towarów.

  2. Przystąpienie do Programu i wystąpienie o Kartę Klienta jest całkowicie dobrowolne.

  3. a) Każdy Klient, który dokona jednorazowego zakupu towaru może być wprowadzony do bazy uczestników Programu Lojalnościowego. Może wówczas wystąpić o wydanie dla siebie Karty Klienta.

b) Klient wprowadzony do bazy staje się uczestnikiem Programu od chwili, kiedy dokona kolejnych zakupów za sumaryczną kwotę wyższą jak 1 000,00 zł.

  1. Wydanie Karty Klienta następuje na jego wniosek wypełniony i podpisany w miejscu sprzedaży towaru lub usługi. Klient podaje do wniosku swoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz tworzy LOGIN do strefy Klienta na stronie www.newmen.eu składający się z daty urodzenia podanej w formacie RRMMDD oraz kodu pocztowego miejsca pobytu. Utworzenie LOGINU do strefy Klienta na stronie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym.

  2. Wydanie eKarty odbywa na wniosek jak w pkt.3.a. Wydanie eKarty dla Klientów dokonujących zakupów w systemie sprzedaży internetowej odbywa się za wypełnieniem wniosku dostępnego na stronie internetowej www.newmen.eu po dokonaniu pierwszej transakcji zakupu.

  3. W trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Organizator może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip lub pasek magnetyczny, kod QR, kod kreskowy) lub w całości z niej zrezygnować stosując do rozpoznania klienta inne medium lub oznaczenie. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie Klientów i wyznaczy im termin do wymiany lub zwrotu Karty. Karta nie wymieniona w powyższym terminie utraci ważność.

 

  1. Warunkiem udzielenia zniżek lub świadczeń dodatkowych jest posiadanie przez Klienta Karty i okazanie jej sprzedawcy jeszcze przed dokonaniem wyboru towaru.

W przypadku zakupu w systemie sprzedaży internetowej konieczne jest zalogowanie się Klienta do programu.

  1. Zniżka lub świadczenie dodatkowe przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów lub świadczenia usług bezpośrednio w salonie Organizatora lub w systemie sprzedaży internetowej.

  2. Organizator ma prawo odmówić udzielenia zniżki lub świadczenia dodatkowego jeżeli osoba występująca o udzielenie zniżki lub świadczenia dodatkowego nie posiada Karty lub w przypadku kiedy dokonuje zakupu w sprzedaży internetowej z pominięciem zalogowania się do programu lojalnościowego. Możliwe jest udzielenie zniżki Klientowi, który przed zakupem poda sprzedawcy swój LOGIN i okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

  3. Organizator ma prawo do zablokowania konta Klienta w Programie jeżeli uzna, że Karta Klienta lub eKarta Klienta została przez niego zdobyta wbrew Regulaminowi lub jeżeli uzyskano ją na podstawie wniosku zawierającego nieprawdziwe dane.

  4. Zniżka lub świadczenia dodatkowe udzielane przez Organizatora w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie Organizatora.

  5. Klient będzie otrzymywał na wskazany adres e-mail lub nr telefonu komórkowego informacje, w których będą podawane szczegóły ofert specjalnych w ramach Programu Lojalnościowego.

  6. Klient będący uczestnikiem Programu Lojalnościowego może posiadać w tym samym czasie tylko jedno aktywne Konto Klienta.

  7. Klient przystępujący do Programu Lojalnościowego za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora staje się uczestnikiem Programu wraz z dokonaniem pierwszego zakupu. Wprowadzony przez Klienta LOGIN zastępuje Kartę Klienta i służy do kolejnych zakupów za pośrednictwem internetu. Warunkiem przystąpienia do programu jest prawidłowe podanie danych rejestracyjnych i akceptacja regulaminu sklepu internetowego.

§ 3

Korzystanie z Programu

   1. Uczestnik Programu uprawniony jest do :

    1. Otrzymania rabatu w wysokości 10% ceny towaru lub usługi przy każdym kolejnym zakupie
     w salonach firmowych Organizatora lub za pośrednictwem e- salonu przez internet z wyłączeniem towarów przecenionych.

    2. Przypisania jednego punktu w systemie Programu za każdą pełną złotówkę wydaną przy każdym kolejnym zakupie.

    3. Po zebraniu każdego 1000 (tysiąca) punktów, do skorzystania z dodatkowego rabatu w wysokości 100,00 zł (sto zł) pod warunkiem dokonania zakupu za kwotę wyższą jak 500,00 zł (pięćset zł). Wykorzystane w ten sposób punkty zostają anulowane, a ich zbieranie rozpoczyna się od początku.

    4. Zapoznania się z ilością zebranych i przyznanych punktów na swoim koncie po zalogowaniu się do systemu Programu Lojalnościowego przez stronę www.newmen.eu

   2. Punkty za zakupione towary lub usługi są zapisywane w Programie automatycznie po zakończeniu transakcji (dokonaniu zapłaty) i przyznawane proporcjonalnie do kwoty zakupu pomniejszonej
    o przyznany wcześniej rabat przysługujący posiadaczowi Karty.

   3. Korzystanie z zapisanych punktów jest możliwe po 72 godzinach od każdorazowej transakcji.

   4. Punkty zebrane w Programie zachowują swoją ważność przez okres 18 miesięcy licząc od dnia ich przyznania. Po upływie tego terminu punkty, które nie zostały wykorzystane przez Klienta zgodnie
    z Regulaminem Programu, tracą ważność i zostają usunięte z konta Klienta.

   5. W przypadku zwrotu towaru w wyniku uznania reklamacji liczba punktów na koncie Klienta zostanie pomniejszona o taką ilość jaka odpowiada wartości zwróconego towaru.

   6. Klient nie jest uprawniony do przekazania zebranych w Programie punktów innej osobie.

   7. Uczestnik Programu zobowiązuje się w szczególności:

    1. zapewnić prawdziwość i poprawność przekazywanych Organizatorowi danych w tym kontaktowych (adres e-mail, telefon),

    2. zwolnić Organizatora z odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego skorzystania przez osobę trzecią z uprawnień jakie nabył w związku z korzystaniem z programu,

    3. poinformować Organizatora o wszelkich podejrzeniach wykorzystania swojego konta w Programie oraz o pogwałceniu poufności oraz bezpieczeństwa związanego z identyfikacją na swoim profilu,

    4. korzystać tylko ze swojego profilu pod rygorem negatywnych skutków prawnych.

§ 4

Dane osobowe

 

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych Klient zostaje poinformowany, że dane zbierane przez wniosek aplikacyjny są niezbędne do wydania Karty Klienta i do administrowania nią.

 2. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż opisany powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zmianami.

 3. Dane osobowe Uczestnika Programu, za jego zgodą, mogą być wykorzystywane do profilowania, dla celów przyznania Uczestnikowi Programu Przywilejów, tj. rabatu i przygotowania ofert specjalnych
  (w tym ofert specjalnych dostępnych tylko dla Uczestników Programu). Na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy salonów, w których zostały zrealizowane zakupy, liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Dane te pomogą przyznać przywileje i dostosować ofertę handlową do preferencji zakupowych, jak również przesyłania oferty w salonach w których najczęściej robione są zakupy.

 4. W przypadku kiedy Klient będzie oczekiwał dodatkowych informacji i świadczeń od Organizatora w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, do których koniecznym będzie pozyskanie jego danych osobowych, udostępnia je dobrowolnie. Dane te zawarte są w formularzu lub na Koncie Klienta.

 5. Dane osobowe uczestnika programu lojalnościowego mogą być udostępnione przez administratora danych: pracownikom i współpracownikom firmy New Men, którzy muszą mieć dostęp do danych uczestników programu, aby móc realizować program lojalnościowy.

 6. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane ich aktualizacji i poprawiania. Może je również w całości usunąć w dowolnym momencie. Po usunięciu danych traci prawo do pozostania uczestnikiem Programu. Dane będą przetrzymywane przez cały okres w którym klient będzie uczestnikiem programu.

 7. Wszelkie zmiany danych powinny być przez Klienta zgłaszane w jak najkrótszym czasie za pośrednictwem Konta Klienta lub pocztą na adres Organizatora. Zgłoszenie zmiany lub rezygnacja
  z Programu wymaga oświadczenia Klienta z czytelnym podpisem (dopuszcza się skan dokumentu przesłany z zarejestrowanego wcześniej w systemie adresu e-mail).

 8. W przypadku usunięcia danych osobowych z systemu Programu Lojalnościowego Klient traci również wszystkie zebrane punkty bez możliwości ich odzyskania. Poprzez usuniecie danych Klient likwiduje również swoje Konto.

 9. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego przy czym za zmianę Regulaminu Programu Lojalnościowego nie będą uznawane: zmiana oferty handlowej , zmiana formy graficznej Karty lub jej całkowita likwidacja i inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 2. Program rozpoczyna się z dniem ujawnienia regulaminu na stronie internetowej www.newmen.eu oraz w salonach Organizatora i obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator może zakończyć niniejszy Program Lojalnościowy lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie za uprzednim powiadomieniem Klientów o takim zamiarze z wyprzedzeniem 30 dniowym za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.newmen.eu oraz wywieszonego w salonach firmowych.

 3. W przypadku zakończenia programu Klient będzie uprawniony do świadczeń wynikających
  z tego Regulaminu w terminie 30 dni od daty zakończenia
  programu.

 4. Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu Programu Lojalnościowego zamieszczana będzie na stronie internetowej www.newmen.eu

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klient może zwrócić się bezpośrednio do Organizatora listem poleconym na jego adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Uczestnikami Programu Lojalnościowego nie mogą być pracownicy Organizatora.

 7. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie i salonach Organizatora oraz na stronie internetowej www.nemen.eu

 8. Przystępując do Programu Lojalnościowego, Klient zgadza się na stosowanie i przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie. Naruszenie tych zasad przez Klienta uprawnia organizatora do anulowania zgromadzonych w Programie punktów oraz odebrania Karty Klienta i zablokowania dostępu do Konta Klienta na stronie www.newmen.eu

 9. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla prawidłowego działania systemu lojalnościowego jednakże nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane
  z tym Programem, a powstałe na skutek siły wyższej (np. strajki, warunki pogodowe, ograniczenia technologiczne związane z internetem i urządzeniami informatycznymi itp.) oraz wszelkie inne ryzyka występujące podczas przesyłania danych.

 10. Organizator nie może być w szczególności pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkiego typu złe funkcjonowanie sieci informatycznych i/lub stron internetowych, stratę jakichkolwiek danych, nieprawidłowe działanie wszelkiego rodzaju oprogramowania, wirusów informatycznych, anomalii czy nieudolności systemu.

 11. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego poddaje się jedynie prawu polskiemu
  i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.

 12. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora na dzień wniesienia pozwu.

 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KLIENTA I UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Nr sklepu ……………………………………………………………………………………………………...……

Imię i Nazwisko ……………………………………………..………………………………………………….…..

Adres e-mail (DRUKOWANYMI LITERAMI)*:…….…..……………….……………………………………………

Nr telefonu:………………………………………………...……………………………………………………….

LOGIN:

                       

R

R

M

M

D

D

KOD POCZTOWY

Nadaje salon

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno- Handlowa NEW MEN z siedzibą w Krakowie ul. Przewóz 2 moich wyżej wymienionych danych osobowych

w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego w celach związanych ze świadczoną usługą i udziałem w Programie Lojalnościowym, w szczególności wysyłania informacji handlowej, ofert, regulaminów, reklamacji itp. środkami komunikacji elektronicznej.

Zgodę wyrażam dobrowolnie i wiem, że zgodnie z art.24 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Informujemy, że Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno Handlowa NEW MEN z siedzibą przy ul. Przewóz 2 w Krakowie. Celem zbierania danych jest świadczenie usługi programu lojalnościowego w szczególności wysyłania informacji handlowych (ofert, regulaminów, reklamacji, promocji itp.) środkami komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji programu lojalnościowego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia programu lojalnościowego lub wycofania zgody.

 

……………………………………………………….

czytelny podpis Klienta

Data i miejscowość………………….

* dane obowiązkowe