Regulamin Zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego

Zatwierdzony przez jego właściciela:

NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej
z siedzibą w Krakowie (30-716) ul. Przewóz 2, NIP 6793184468.

Sklep prowadzony jest pod marką własną „ NEW MEN Style”

§ 1 Postanowienia ogólne

Zwroty:

E-sklep – sklep internetowy prowadzony pod marką NEW MEN Style, działający pod adresem www.sklep.newmen.eu. Którego przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna prowadzona na odległość w zakresie odzieży męskiej i dodatków.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Konto klienta - usługa elektroniczna dostępna za pośrednictwem e-sklepu, umożliwiająca dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach; aktywowane przez rejestrację.

Szybkie zakupy – opcja umożliwiająca zakupy w e-sklepie bez rejestracji Konta Klienta.

Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego

1. Niniejszym regulaminem skierowanym do wszystkich użytkowników sklepu internetowego NEW MEN Style określone zostają zasady związane z zawieraniem umów sprzedaży towarów na odległość, rejestracji, korzystania z konta e-sklepu, składania zamówień , reklamacji i realizacji zwrotów.

2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny, poprzez „kliknięcie” linku„Regulamin zakupów” umieszczonego na stronie e-sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą e-sklepu oraz reklamacji należy wysyłać na adres e-mail: sklep@newmen.eu natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2.

4. Klient E-sklepu musi posługiwać się w kontaktach z e-sklepem adresem korespondencyjnym na terytorium Polski.

5. Jeśli nie zostało to wyraźnie zastrzeżone, towary dostępne w e-sklepie są fabrycznie nowe. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne towarów sprzedawanych przez E-sklep jest właściciel sklepu.

6. Na stronie internetowej e-sklepu znajdują się informacje o właściwościach danego towaru, jego cenie oraz składzie. Informacje podane na stronie internetowej e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Należy je rozumieć jako zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Do korzystania z e-sklepu konieczny jest komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenia multimedialne z dostępem do internetu. Do poprawnego działania E-sklepu zaleca się stosowanie następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji min. 15, Internet Explorer w wersji min. 9, Opera w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4 z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

§ 2 Rejestracja w e-sklepie i warunki składania zamówień

1. Osoba uprawniona, klient składa zamówienie:

 • po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu jako użytkownik w systemie E-sklepu,
 • bez rejestracji i logowania, w opcji tzw. „szybkie zakupy".

2. Niezbędną czynnością procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem e-sklepu.

3. Rejestracja w systemie e-sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówień rezerwacyjnych złożonych w e-sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, niemniej konieczne dla wymienionych celów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż realizacja zamówienia jest dobrowolne i nieobligatoryjne dla złożenia zamówienia. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu umożliwiającym aktywowanie Konta Klienta. Proces rejestracyjny zostaje zakończona w momencie otrzymania przez E-sklep potwierdzenia prawidłowej aktywacji Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej E-sklepu skompletować zamówienie (używając opcji "dodaj do koszyka"), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez użycie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów", po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku bądź faktur oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy i metodę płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

6. Po otrzymaniu przez system e-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i nie stanowi przyjęcia oferty przez sprzedawcę.

7. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta e-sklepu. Jeśli zamówienie zostało złożone prawidłowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia.

8. Sprzedawcy przysługuje bezwzględne prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

 • realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu awarii systemu komputerowego E-sklepu,
 • dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
 • adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
 • towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia,
 • zamówienie nie zostało opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia

9. osoba składająca zamówienie jest nieletnia, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jednostki organizacyjnej składający zamówienie nie posiada zdolności (nie jest uprawniony) do czynności prawnych lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych powyżej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Klienta w e-sklepie. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

11. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub w części z powodów określonych powyżej , jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Zamówienia są realizowane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności e-sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3 Zawarcie umowy, płatność

1. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę równe jest zawarciu prawnie skutecznej umowy sprzedaży i rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

2. Zawarcie umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji dokonanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

3. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez automatyczną wiadomość Systemu E-sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Potwierdzenie, i zatwierdzenie treści umowy oraz jej udostępnienie, zabezpieczenie i utrwalenie następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

5. Umowa sprzedaży jest przechowywana przez Sprzedawcę przez 2 lata i na żądanie Klienta może mu zostać przekazana w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Do poszczególnych towarów prezentowana jest w e-sklepie cena brutto wyrażona w złotych polskich (PLN) obejmującą należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce bez kosztów dostawy.

7. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt wysyłki towarów jeśli nie odbiera ich osobiście. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem". Sprzedawca zastrzega, iż brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia bez konsekwencji dla Sprzedającego.

8. Płatność realizowane są w formie wybranej przez Klienta:

 • gotówkowej
 • za pobraniem przez kuriera przy odbiorze przesyłki lub w salonie NEW MEN Style przy odbiorze towaru jeśli taką opcję wybierze Klient,

przedpłata

 • przelew bankowy. Dniem płatności jest uznanie kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy
 • kartą płatniczą – przy odbiorze towaru w salonie NEW MEN Style
 • bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

§ 4 Wysyłka i odbiór towarów

1. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia zapłaty całości ceny przez Klienta. W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka towarów poza granice Polski tylko za indywidualnym uzgodnieniem z Klientem.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy do Klienta lub salon NEW MEN Style, w którym Klient dokonał osobistego odbioru zamówionego towaru.

4. Koszty dostaw są każdorazowo określane w serwisie internetowym E-sklepu przy złożeniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem E-sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

2. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie e-sklepu, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jego własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz towar należy wysłać na adres:  NEW MEN Sklep internetowy Ul. Przewóz 2 30-716 Kraków

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, następującego po dniu w którym Klient (lub wskazana przez niego osoba trzecia) potwierdził odbiór towaru.

4. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Wszelkie koszty zwrotu w tym pakowania, wysyłki i dostawy, zakupionego produktu ponosi Klient.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6. Zwrot kwoty Sprzedawca dokonuje  na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

§ 6 Reklamacje i wymiany

1. NEW MEN STYLE jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar jest w jakikolwiek sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy, a w przypadku w którym wada jest istotna, Klient może od umowy odstąpić.

2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Formularz powinien być czytelnie wypełniony i podpisany przez Klienta, a następnie wysłany wraz z reklamowanym towarem na adres jak do zwrotów.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej:

    1. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail kupującego lub numer telefonu,

    2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia (dowód zakupu towaru),

    3. wskazanie żądania kupującego,

    4. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w postaci opisanej powyżej. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, bądź nie został przedłożony zakupiony towar będący przedmiotem reklamacji, przed przyjęciem do rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Czas potrzebny na uzupełnienie danych do reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

5. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone w ciągu 14 dni po czym zostanie podjęta decyzja o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji. Decyzja trafi do klienta w taki sposób w jaki wskazany został w zgłoszeniu reklamacji.

6. Koszty przesyłki towaru do reklamacji ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje Ustawa.

8. Klient może w terminie 14 dni wymienić zamówiony towar na inny towar oferowany przez e-sklep. Skorzystanie z prawa do wymiany wymaga pobrania ze strony e-sklepu i wypełnienia formularza wymiany. Wymieniany towar wraz z podpisanym formularzem Klient ma obowiązek zwrócić nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z opcji wymiany. Towar należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem na adres jak do reklamacji lub dokonać wymiany w wybranym przez siebie stacjonarnym salonie NEW MEN Style

9. Termin do wymiany towaru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wskazana inna niż przewoźnik (kurier) potwierdził odbiór towaru.

10. Koszt odesłania towaru w celu wymiany go na inny ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszt wysłania zamienionego towaru do Klienta.

11. W przypadku różnicy w cenach towarów wymienionych w stosunku do ceny wysłanych do wymiany e-sklep zobowiązany jest zwrócić kwotę nadpłaty na konto bankowe Klienta podane w formularzu wymiany towaru, a w przypadku niedopłaty kwota zostanie uiszczona w sposób ustalony indywidualnie z klientem.

§ 7 Dane osobowe

1. Klient składający zamówienie w każdym trybie podaje konieczne do jego realizacji dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon wyrażając zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Bez podania tych danych nie będzie możliwości zawarcia umowy sprzedaży poprzez e-sklep.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail i/lub sms). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Udostępnione w ten sposób dane będą wykorzystywane do przesyłania drogą elektroniczną lub telefoniczną (e-mail lub sms) oferty handlowej oraz informacji o akcjach promocyjnych. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać a dane usunąć. Zarówno za pomocą panelu klienta jak również kontaktu z obsługą e-sklepu za pomocą e-mail:
sklep@newmen.eu lub korespondencją tradycyjną (pocztową) na adres: 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. W każdym momencie klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. O zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie e-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania e-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail: sklep@newmen.eu.

2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej e-Sklepu, tj. z dniem 23 maja 2018 r. i obowiązuje w stosunku do umów zawartych od tego dnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel