Regulamin Zakupów

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.01.2021r.

Regulamin Sklepu Internetowego

NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej
z siedzibą w Krakowie (30-716) ul. Przewóz 2, NIP 6793184468.
Sklep prowadzony jest pod marką własną „ NEWMEN by J. Gałczyński”

§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje:


E-sklep – sklep internetowy prowadzony pod marką NEWMEN by J. Gałczyński, działający pod adresem www.newmen.eu. Którego przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna prowadzona na odległość w zakresie odzieży męskiej i dodatków.

Sprzedawca – NEW MEN GROUP Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784456, NIP 6793184468, REGON 383266043, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach e-sklepu (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (w określonych przez przepisy prawa wypadkach) zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

Konto klienta - usługa elektroniczna dostępna za pośrednictwem e-sklepu, umożliwiająca dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach; aktywowane przez rejestrację.

Szybkie zakupy – opcja umożliwiająca zakupy w e-sklepie bez rejestracji Konta Klienta.

Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e:mail lub numer telefonu (SMS) informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze e-sklepem.

Polityka prywatności – informacje, dostępne w sklepie internetowym dotyczące zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach e-sklepu, mające na cele spełnienie przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.


1. Niniejszym regulaminem skierowanym do wszystkich użytkowników sklepu internetowego NEWMEN by J. Gałczyński określone zostają zasady związane z zawieraniem umów sprzedaży towarów na odległość, rejestracji, korzystania z konta e-sklepu, składania zamówień, reklamacji i realizacji zwrotów.

2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin zakupów” umieszczonego na stronie e-sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą e-sklepu oraz reklamacji należy wysyłać na adres e-mail: sklep@newmen.eu natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2.

4. Klient e-sklepu musi posługiwać się w kontaktach z e-sklepem adresem korespondencyjnym na terytorium Polski.

5. Jeśli nie zostało to wyraźnie zastrzeżone, towary dostępne w e-sklepie są fabrycznie nowe. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne towarów sprzedawanych przez e-sklep jest właściciel sklepu.

6. Na stronie internetowej e-sklepu znajdują się informacje o właściwościach danego towaru, jego cenie oraz składzie. Informacje podane na stronie internetowej e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Należy je rozumieć jako zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Do korzystania z e-sklepu konieczny jest komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenia multimedialne z dostępem do internetu. Do poprawnego działania e-sklepu zaleca się stosowanie następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji min. 15, Internet Explorer w wersji min. 9, Opera w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4 z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Rejestracja w e-sklepie i warunki składania zamówień

1. Osoba uprawniona, klient składa zamówienie:
⦁ po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu jako użytkownik w systemie e-sklepu,
⦁ bez rejestracji i logowania, w opcji tzw. „szybkie zakupy".

2. Niezbędną czynnością procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem e-sklepu.

3. Rejestracja w systemie e-sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówień rezerwacyjnych złożonych w e-sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, niemniej konieczne dla wymienionych celów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż realizacja zamówienia jest dobrowolne i nieobligatoryjne dla złożenia zamówienia. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu umożliwiającym aktywowanie Konta Klienta. Proces rejestracyjny zostaje zakończony w momencie otrzymania przez e-sklep potwierdzenia prawidłowej aktywacji Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej e-sklepu skompletować zamówienie (używając opcji "dodaj do koszyka"), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez użycie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów", po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku bądź faktur oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy i metodę płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

6. Po otrzymaniu przez system e-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i nie stanowi przyjęcia oferty przez sprzedawcę.

7. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta e-sklepu. Jeśli zamówienie zostało złożone prawidłowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia.

8. Sprzedawcy przysługuje bezwzględne prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
⦁ realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu awarii systemu komputerowego e-sklepu,
⦁ dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
⦁ adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
⦁ towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia,
⦁ zamówienie nie zostało opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia

9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych powyżej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Klienta w e-sklepie. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

10. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub w części z powodów określonych powyżej , jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11. Zamówienia są realizowane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności e-sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 

§ 3 Zawarcie umowy, płatność

1. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę równe jest zawarciu prawnie skutecznej umowy sprzedaży i rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

2. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji dokonanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

3. Do poszczególnych Towarów prezentowana jest w e-sklepie cena brutto wyrażona w złotych polskich (PLN) obejmującą należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce bez kosztów dostawy.

4. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt wysyłki towarów jeśli nie odbiera ich osobiście. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem". Sprzedawca zastrzega, iż brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia bez konsekwencji dla Sprzedającego.

6. Płatność realizowane są w formie wybranej przez Klienta:
gotówkowej
⦁ za pobraniem przez kuriera przy odbiorze przesyłki lub w salonie NEWMEN by J. Gałczyński przy odbiorze towaru jeśli taką opcję wybierze Klient,
przedpłata
⦁ przelew bankowy. Dniem płatności jest uznanie kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
⦁ kartą płatniczą – przy odbiorze towaru w salonie NEWMEN by J. Gałczyński,
⦁ bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

§ 4 Wysyłka i odbiór towarów

1. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia zapłaty całości ceny przez Klienta. W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka towarów poza granice Polski tylko za indywidualnym uzgodnieniem z Klientem.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy do Klienta lub salon NEWMEN by J. Gałczyński, w którym Klient dokonał osobistego odbioru zamówionego towaru.

4. Koszty dostaw są każdorazowo określane w serwisie internetowym e-sklepu przy złożeniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu.

2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej poprzez złożenie we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
⦁ w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: NEW MEN Sklep internetowy, ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków.
⦁ w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@newmen.eu

3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, następującego po dniu potwierdzenia przez Konsumenta odbioru Towaru.

6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Konsument.

7. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Klienta przy zakupie Towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy zakupie Towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwrot kwoty Sprzedawca dokonuje  na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
a. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość – uregulowane jest w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 9 Regulaminu.

15. W przypadku Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 9 Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży opisane w niniejszym paragrafie jest wyłączone.

§ 6 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

2 W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Towar ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail Klienta lub numer telefonu, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia (dowód zakupu towaru), wskazanie żądania Klienta i okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje należy składać korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Czas potrzebny na uzupełnienie danych do reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, nie dotyczy to Przedsiębiorców, o których mowa w § 1 pkt 9 Regulaminu.

§ 7 Gwarancja

1. Niektóre Towary oferowane w e-sklepie objęte są gwarancją, której udziela producent (gwarant).

2. Zasady oraz szczegóły procedury gwarancyjnej zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej przez gwaranta do Towaru objętego gwarancją.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z e-sklepu jest Sprzedawca.

2. Klient składający zamówienie podaje konieczne do jego realizacji dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon wyrażając zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail i/lub sms). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Udostępnione w ten sposób dane będą wykorzystywane do przesyłania drogą elektroniczną lub telefoniczną (e-mail lub sms) oferty handlowej oraz informacji o akcjach promocyjnych. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, a dane usunąć. Zarówno za pomocą panelu klienta jak również kontaktu z obsługą e-sklepu za pomocą e-mail: sklep@newmen.eu lub korespondencją tradycyjną (pocztową) na adres: 30-716 Kraków, ul. Przewóz 2.

4. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9 Zmiany Regulaminu

O zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie e-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania e-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail: sklep@newmen.eu.

2. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie (adres: ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków).

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd dla adresu: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel