Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEW MEN GROUP sp. z o. o. ZPChr (znana dalej jako NEW MEN), przy ulicy Przewóz 2, Kraków 30-716,
Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej.
Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

    przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Firmą NEW MEN lub składają Państwo zamówienia na produkty Firmy NEW MEN;
    przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów);
    przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Firmy NEW MEN lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.
    Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
        zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
        ustalanie lub dochodzenie przez Firmę NEW MEN roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
        weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach;
        kontakt z Klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Firmy NEW MEN z Klientami;
        podstawowa wymiana danych o Klientach za pomocą globalnych systemów informatycznych używanych w Firmie NEW MEN.

Cele i okresy przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Firma NEW MEN poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

    Cel przetwarzania- Wypełnianie zobowiązań umownych i informacyjnych;
    Okres przetwarzania- Okres trwania umowy pomiędzy Klientem a Firmą NEW MEN;
    Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa;
    Okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc.
    Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Firmę NEW MEN dla celów ustalania lub dochodzenia przez Firmę NEW MEN roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych.

    prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO,
    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności informacyjnych lub wynikających z umowy;
    do czasu dokonania czynności;
    z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją;
    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
    w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres: office@newmen.eu lub nr telefonu 12-260-93-20,
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Firma NEW MEN przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel