Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Pełny tekst można pobrać tutaj:          

 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (dalej: RODO) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEW MEN GROUP sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej, z siedzibą przy ulicy Przewóz 2, 30-716 Kraków, NIP: 6793184468 REGON: 383266043. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail rodo@newmen.eu, telefonicznie pod numerem +48-12-260-93-20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wypełniania zobowiązań umownych wobec Pani/Pana, jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z NEW MEN GROUP sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej, składa Pani/Pan zamówienie na produkty NEW MEN GROUP sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej lub zapisał/a się Pani/Pan na Newsletter (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy.
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych, wypełnienia przez administratora danych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym udostępnienie danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości, przepisów księgowych, podatkowych.
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), takich jak: -      ustalanie lub dochodzenie przez administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; -      weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach; -      cele marketingowe, w tym profilowanie w celu określenia Pani/Pana preferencji lub potrzeb w zakresie produktów oferowanych oraz usług świadczonych przez administratora oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom usług marketingowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • przez okres trwania umowy, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
  • przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, m.in. nakazujący administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);
  • przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych wyżej podstaw prawnych. Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.          

pixel